09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

قیمت الکتروموتور

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 45 کیلووات

936,155,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 37 کیلووات

892,958,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 22 کیلووات

591,778,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 18.5 کیلووات

542,751,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 11 کیلووات

248,589,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 5.5 کیلووات

162,019,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 3 کیلووات

82,115,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 2.2 کیلووات

72,259,000 ریال

درحال بارگذاری ....