09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

ZGسایز شافتگیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتورگیربکس فلنچ بدون الکتروموتورپوسته تکی پایه دارپوسته تکی فلنچگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌هاگیربکس هالوشافت
ZGZG1سایز شافتگیربکس سایز 28گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور5 میلیون و 400 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور5 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی پایه دار1 میلیون و 650 هزار تومانپوسته تکی فلنچ1 میلیون و 900 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها6 میلیون تومان - 19/28گیربکس هالوشافت6 میلیون و 400 هزار تومان
ZGZG2سایز شافتگیربکس سایز 32گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور7 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور7 میلیون و 700 هزار تومانپوسته تکی پایه دار1 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی فلنچ2 میلیون و 400 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها8 میلیون و 200 هزار تومان - 22/32گیربکس هالوشافت8 میلیون و 400 هزار تومان
ZGZG3سایز شافتگیربکس سایز 48گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور9 میلیون و 800 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور10 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی پایه دار2 میلیون و 650 هزار تومانپوسته تکی فلنچ3 میلیون و 700 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها11 میلیون و 700 هزار تومان - 28/48گیربکس هالوشافت12 میلیون تومان
ZGZG4سایز شافتگیربکس سایز 60گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور15 میلیون و 300 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور16 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار4 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی فلنچ6 میلیون و تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها17 میلیون و 700 هزار تومان - 32/60گیربکس هالوشافت18 میلیون و 500 هزار تومان
ZGZG5سایز شافتگیربکس سایز 75گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور22 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور24 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار7 میلیون تومانپوسته تکی فلنچ8 میلیون و 800 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها25 میلیون و 400 هزار تومان - 38/75گیربکس هالوشافت27 میلیون تومان
ZGZG6سایز شافتگیربکس سایز 90گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور38 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور41 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار13 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی فلنچ16 میلیون و 300 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها45 میلیون تومان - 48/90گیربکس هالوشافت47 میلیون و 500 هزار تومان
ZGZG7سایز شافتگیربکس سایز 100گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور70 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور77 میلیون تومانپوسته تکی پایه دار32 میلیون تومانپوسته تکی فلنچ35 میلیون تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها79 میلیون و 200 هزار تومان - 60/100گیربکس هالوشافت85 میلیون تومان