بیشتر بدانیم, گیربکس, گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی چیست و انواع آن کدام است ؟

گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی

اول از هر چیز بهتر است بدانیم که گیربکس صنعتی چیست ؟ گیربکس های صنعتی تجهیزاتی هستند که در بسیاری از کارخانجات کاربرد دارند،اساسا گیربکس صنعتی انتقال قدرت میدهند از یک ماشین به ماشین دیگر و نکته اساسی این است که ما متوجه شویم که گشتاور مورد نیاز برای دستگاهی که میخواهیم از گیربکس صنعتی درآن استفاده کنیم چقدر است. در حقیقت گیربکس های صنعتی نیروی مکانیکی را از یک موتور انتقال میدهند به یک دستگاه و یا بالعکس به طور کلی در تمام گیربکس های صنعتی نیرو از طریق شافت انتقال پیدا میکند.

گیربکس صنعتی چیست ؟

در این نوع گیربکس ها چرخ دنده های مختلف وجود دارند که معمولا چرخ دنده کوچک تر پینیون نامیده می شود و چرخ دنده بزرگتر گیر یا همان دنده نامیده می شود. بسته به سرعت و گشتاور هر چرخ دنده میتوان سرعت و گشتاور دنده مقابل را بدست آورد. اما شاید هر کسی نداند که گشتاور چیست ؟ نیرویی است که به صورت چرخی به یک دنده وارد میشود، ترکیب چندین چرخ دنده در یک گیربکس صنعتی باعث میشود که نیرو و گشتاور از یک طرف شافت به آن طرف گیربکس انتقال یابد.

به طور مثال اگر دو دنده را در نظر بگیریم، دنده پنییون سرعت چرخ بالا تری دارد اما در حقیقت گشتاور کمتری تولید میکند و دنده مقابل گشتاور بیشتر و سرعت کمتری دارد، نسبت تبدیل گیربکس صنعتی در حقیقت حاصل بدست آوردن همین نسبت چرخش دو دنده است.

گیربکس های صنعتی دارای یک شفت ورودی هستند که موجب ورود نیرو و توان از طرف موتور به داخل محفظه چرخ دنده ها می شود. متناسب با ضرایب کاهشی یا افزایشی گیربکس صنعتی سرعت یا گشتاور خروجی افزایش یا کاهش پیدا می کند.

از جمله موارد مهم در انتخاب گیربکس صنعتی مناسب برای موتور مناسب نوع ماشین انجام دهنده کار، دمای محیط کاری، شرایط محیطی (گرد و خاک، رطوبت و ..)، موتور محرک، نوع اتصال بین گیربکس و موتور، آرایش محوری و نوع بار وارده (شعاعی یا محوری) می باشد.

ما در صنایع گیربکس پولادین پارت مفتخریم که بالاترین کیفیت گیربکس صنعتی را با ضمانت بی قید و شرط به شما مصرف کننده عزیز عرضه کنیم تا از محصولات با کیفیت ایرانی با ضمانت پاسخگو بهره ببرید.

میدانید گیربکس صنعتی از چه قطعاتی تشکیل شده است ؟

در این بخش از مقاله قصد داریم تا شما را با قطعات تشکیل دهنده یک گیربکس صنعتی آشنا کنیم، در ادامه همراه ما باشید :

⚙️ چرخ دنده

چرخ دنده ها، از پرمصرفترین وســایل انتقال قدرت و حرکت گیربکس های صنعتی و اصولا هر دستگاهی با این شیوه کار هستند. مکانیزم چرخ دنده ها سیســتمى اســت که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده است که به صورت جفــت کار میکنند. به همین دلیل آنرا مکانیــزم چرخ دنده مینامند. از نظــر انتقال قدرت، مکانیزم چرخ دنده، یــک چرخ دنده محرک و یک یا چند چرخ دنــده متحرک دارد معمولا به کوچکترین چرخ دنده مکانیزم، پینیون و به چرخ دنده دیگر چرخ میگویند.

امــروزه بیشــتر دســتگاه هاى موجود در صنعــت (مانند گیربکس های صنعتی و اتومبیل از هر نوع) داراى چرخ دنده هســتند و با پیشــرفت روزافــزون صنعــت، چرخ دنده ها نقــش انکارناپذیــری دارند. چرخ دنده هــا برحســب موقعیــت مکانــى محورهــا نســبت بــه یکدیگر در شــکلهاى گوناگونــی طراحــى و ســاخته میشــوند و حرکــت چرخشــى یــک محــور را به محــور دیگــر از طریق اتصــال دندانه هــا منتقــل میکنند.

در ویدیو زیر می توانید شاهد چگونگی تولید چرخ دنده گیربکس صنعتی توسط صنایع گیربکس پولادین پارت باشید. این مجموعه با دارا بودن ماشین آلات صنعتی روز دنیا توانسته قطعات استفاده شده در گیربکس های تولیدی خود را داخلی سازی کرده تا از خروج ارز جلوگیری کرده و به خارج وابسته نباشد :


کمی از تاریخچه چرخ دنده های گیربکس صنعتی بدانید !

تاریخچه چرخ دنده ها، حدود ســه هزار ســال قبل برآورد میشود. در تمدنهاى قدیم براى نخســتین بار چرخ دنده هاى چوبى ســاخته شــد. رومیان چرخدنده چوبى را براى به حرکت درآوردن سنگ آسیاب ساختند. در قــرن هجدهم و همزمــان با آغاز انقــلاب صنعتى در اروپا، نیاز شــدید به چرخ دنده فلزى احســاس شــد، که با اســتفاده از روش ریخته گرى چرخ دنده چدنى به تولید آن پرداختند. ســپس ماشــین تراش اختراع شــد و به کمک این ماشین ها چرخ دنده هاى فولادى را تولید کردند.

در قــرن نوزدهــم، با توســعه کشــتى هاى بخار و ماشــین هاى ابــزار، کاربرد چرخ دنده ها نیز توسعه یافت. با آغاز قرن بیستم، خودرو و هواپیما به وجود آمد و دریچه نوینى به روى صنعت چرخ دنده ســازى گشــوده شد. مرحله به مرحله ماشــین هاى نوین چرخ دنده ســازى تولید شد و سبب ســاخت چرخ دنده هاى مناســب، با جنس هاى مختلفی شــد، که امروزه اینگونه شــاهد این پیشــرفت صنعتى چرخ دنده ها هستیم.

این تغییر و تحولات در ساخت چرخ دنده ها موجب قوت گرفتن صنعت و ساخت نمونه های اولیه گیربکس و گیربکس های صنعتی شد که نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنعت گیربکس سازی داشت.

اکنون قصد داریم تا برای شما همراهان صنایع گیربکس پولادین پارت کمی از مفاهیم و اصطلاحات گیربکس صنعتی را بازگو کنیم تا بیشتر با این نوع گیربکس و ساز و کار آن آشنا شوید؛

مفاهیم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی

 • دایــره گام (قطر گام): دایره گام، دایره نظرى اســت که از اهمیت بالایى برخوردار اســت و تمام محاسبات بر اساس قطر گام انجام میپذیرد. دوایر گام یک جفت چرخدنده درگیر، همیشه مماس بر هم هستند.
 • گام: فاصلــه بین فضاى خالى بین دو دنده و ضخامت یکى از دندانه ها بر روى دایره گام را گام دنده مى نامیم و آنرا با حرف p نشان میدهیم.
 • مدول: نسبت قطر دایره گام هر چرخدنده برحسب میلیمتر بر تعداد دندانه چرخدنــده را مدول می نامند. مدول در چرخدنده هــا، اهمیت فوق العاده بالایى دارد و به صورت استاندارد بین المللى درآمده به صورت جداولی ارائه شده است که میتوانیم مدول موردنظر را از این جدول ها انتخاب کنیم.
 • ارتفاع دندانه: اندازه ســردنده، فاصله شعاعى بین سطح نوک دنده تا دایره گام اســت و اندازه پاى دنده، فاصله شعاعى بین ســطح پایین دنده تا دایره گام است. مجموع اندازه سردنده با پاى دنده، ارتفاع دندانه را تشکیل می دهد.
 • دایره لقى دندانه: دایره مماس بر دایره ســر چرخدنده درگیر را دایره لقى دندانه می گویند.
 • لقى سردنده: تفاوت اندازه پای دنده با اندازه سردنده درگیر با آنرا لقى سردنده می گویند.
مفاهیم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی

مفاهیم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی

از آن جایی که اصلی ترین قسمت تشکیل دهنده گیربکس های صنعتی چرخ دنده ها هستند و انواع مختلفی دارند پس بهتره بیشتر با آنها آشنا شویم؛

همچنین بخوانید : 6 عامل تاثیرگذار در کیفیت گیربکس صنعتی و گیربکس ایرانی

⚙️ انواع چرخ دنده های گیربکس های صنعتی

⚙️ چرخ دنده هاى ساده:

این چرخ دنده های گیربکس صنعتی، ســاده ترین نوع چرخ دنده ها به حســاب می آینــد، دندانه هاى مستقیمی دارند و با محور موازى هستند. براى کاهش سرعت و افزایش قدرت، در بســیاری از مواقــع تعــداد زیادى از آنهــا را کنار هم قــرار میدهند. روى محورهــاى مــوازى جهت حرکت یکى از آنها خــلاف جهت حرکت دیگرى اســت. اگر بخواهند دو چرخ دنده درگیــر در یک جهت حرکت کنند بین آنها چرخ دنده ســومی را قرار میدهند تا جهت حرکت ورود و خروج یکى شــود.

چرخ دنده ساده

نمونه چرخ دنده ساده ساخته شده توسط صنایع گیربکس پولادین پارت

به دلیل ســاخت آسان ارزان است و به همین دلیل کاربرد زیادى در صنعت دارد.

برای مثال در ســاعتهاى کوکى و اتوماتیک، ماشین لباسشویى، پنکه و نمونه این هــا کاربــرد دارد. بزرگترین عیب آنها ســر و صداى زیاد اســت. هر بار کــه دندانه یک چرخدنده به دندانه چرخ رو به رو مى رســد، صداى کوچکى در اثــر برخورد ایجاد میشــود و زمانیکه تعــداد زیادى از ایــن دندانه ها به هم برسند، صدا بیشتر میشود، تا جاییکه حتى در دراز مدت، این برخوردها باعث شکستن دندانه ها میشود.

⚙️ چرخ دنده هاى مارپیچ

دندانه هــاى این چرخ دنده هــا مورب هســتند و با محور چرخ دنــده درحالت زاویــه داری قرار گرفته انــد. درهنگام چرخش یکــى از چرخ دنده ها، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس می یابند، ســپس به تدریج دو دندانه درگیر میشوند و این درگیرى تدریجى باعث کاهش سر و صدا میشود. همچنین مکانیزم چرخ دنده، نرم کار میکند، سطح تماس پروفیل دندهها نیز نسبت به چرخ دنده ساده بیشتر اســت و انتقال قدرت بزرگى انجام شــود.

در شــکل زیر نمونه آنرا مشاهده می کنید. اینگونــه چرخ دنده ها در صنعت خودروســازى کاربرد زیادى دارند.

چرخ دنده مارپیچ

نمونه چرخ دنده مارپیچ ساخته شده توسط صنایع گیربکس پولادین پارت

⚙️ چرخ دنده هاى مخروطى

انتقال نیرو توســط این چرخ دنده ها تحت زاویه 90 درجه و یا کوچکتر از 90 درجــه و یا بزرگتر از 90 درجه امکان پذیر اســت، بنابراین براى انتقال قدرت تحــت زاویه موردنظر، بهترین چرخ دنده محســوب می شــوند. البته در صنعت غالبا با محورهاى عمود بر هم به کار میروند. دندانه هاى آنها بر روى مخروط ناقص به صورت ساده و یا مارپیچ ساخته میشوند.

این چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و مخصوصا دیفرانسیل ها کاربرد زیادى دارند.

نمونه ای از چرخ دنده های مخروطی

نمونه ای از چرخ دنده های مخروطی

⚙️ چرخ دنده حلزون و پیچ حلزون

ایــن چرخ دنده ها در صنعت جایگاه ویژه اى دارند. اگر بخواهیم تغییر زیادى در ســرعت یا قدرت ایجاد کنیم، از این مکانیزم بهره می گیریم. بزرگترین مزیت جالب این مکانیزم این است که پیچ حلزون به راحتی میتواند چرخدنده حلزونى را به حرکــت درآورد، در صورتى که چرخ دنده حلزونــى نمیتواند، پیچ حلزون را بچرخانــد، زیرا زاویه دنده هاى پیچ حلزون به قدرى کوچک اســت که وقتی چرخدنده حلزون مى خواهد آنرا بچرخاند، اصطکاک بسیار بزرگى پدید می آید و مانــع از حرکت پیچ حلزون میشــود.

این ویژگى به ما امــکان میدهد تا در جاهایــى که به یک قفل خودکار نیاز داریــم از این چرخ دنده بهره بگیریم. این چرخدنده ها در دســتگاههایى همچون بالابرها و جرثقیلها کاربرد زیادی دارند. مثــلا در یک بالابــر اگر موتــور از کار بیفتد، چرخ دنده ها قفل میشــوند و از پایین آمدن بار جلوگیرى میشود. چرخدنده پیچ حلزون در دیفرانسیل کامیون ها و خودروهاى سنگین نیز کاربرد دارد .

نمونه چرخ دنده حلزونی

نمونه چرخ دنده حلزونی

⚙️ مکانیزم چرخ دنده هاى جناغى

دندانه هاى این نوع چرخدنده ها روى محیط استوانه نسبت به هم زاویه کوچکتر از 90 درجه مى سازند و به صورت عدد 7 یا 8 ساخته میشوند. این چرخ دنده ها در دستگاه هاى نورد غلتکى فولاد کاربرد دارند. همچنین دستگاه هایى که تحمل نیروى رانشى محورى را ندارند، از این چرخ دنده ها استفاده میکنند. به علت فرایند دشوار ساخت چرخ دنده های جناغی، امروزه بیشتر چرخ دنده هاى دو مارپیچ مى ســازند که در وســط دندانه ها یک شــیار ایجاد میشود و روش ساخت را آســان مى کند. چرخ دنده هاى جناغى در دســتگاه هاى با سرعت بالا چندان رضایت بخش نیستند. در شکل هر دو نمونه را مشاهده می کنید. بیشتر تلمبه هاى میدان هاى نفتى از نوع دو مارپیچ یا جناغى هستند.

⚙️ چرخ دنده هاى داخلى

چنانچه درشکل مشاهده میشود دو محور این چرخ دنده ها به همدیگرخیلى نزدیک است. به این چرخ دنده ها، سیاره اى نیز می گویند. دندانه هاى آنها می تواند هم ساده وهم مارپیچ باشد و درکوپلینگ هاى انعطافپذیر (ارتجاعى) کاربرد دارند.

⚙️جنس چرخ دنده ها 

چرخ دنده هــا از مــواد مختلفــى مانند چدن خاکســترى و آلیــاژى، فولاد هاى ریخته شــده، برنج، برنز، مواد کائوچوئى و پلاستیک ساخته می شوند. خاصیت چدن در مقابل عوامل اســتهلاکى و اصطکاکى خوب اســت، ولى مقاومت آن در مقابل نیروهاى ضربه ای و خم کننده کم اســت و همین عامل باعث میشــود دندانه هــاى چرخ دنده هاى چدنى نســبتا بزرگ انتخاب شــوند.

فولاد کم کربن ســخت نشده میتواند در ســاخت چرخ دنده ها مورد استفاده قرار گیرد، ولى از این فولادها باید در جاهایى که نیاز به اســتحکام متوســط و مقاومت در مقابل ضربه داریم، اســتفاده شــود. نکته حائز اهمیت این است که سخت کارى سطح دنده ها، مقاومت آنها را در مقابل سایش زیاد میکند. امروزه ازچرخ دنده هایى از جنس مواد مصنوعى مانند مواد لایه اى پرسى، بافته هاى ســخت و پلى آمیدها به خاطر کار آرام، صداى کم و خاصیت ضربه گیرى شــان اســتفاده میشــود.

خصوصا در مواردى که وزن پایین و انتقــال نیروى کم نیز مطرح اســت. مواردى نظیر دستگاه هاى خانگى، ماشین هاى دفترى، ماشین هاى نســاجى، بافندگى، ابزار الکتریکى و اســباب بازى ها بیشــترین کاربرد را دارند.

این مطلب را از دست ندهید : ۴ روش برای کم کردن نویز و صدا در گیربکس صنعتی

⚙️ روغنکاری چرخ دنده ها

روغنکاری چرخ دنده

چرخ دنده ها در شرایط مختلفى کار میکنند و به همین دلیل روشهاى روانکارى آنها نیز متفاوت اســت. در چرخ دنده هاى غیر محصور (روباز) ماده روانکارى با روغن دان یا روغن چکان و یا به صورت بارشــى بــه درون چرخ دنده ها وارد می شــوند. تزریق ماده روانکارى به مقدار کم، ولى بــا فاصله زمانى کوتاه بهتر از ایــن اســت که ماده روانکارى با حجم زیــاد در فاصله هاى زمانى طولانى به چرخ دنده ها تزریق شود. اگر چرخ دنده ها با آب یا اسید در تماس باشند، باید از یک نوع ماده روانکارى چسبناک (چسبنده به فلز) استفاده شود.

زمانى کــه چرخ دنده ها در یک محفظه بســته کار میکنند(داخل پوسته گیربکس صنعتی)، معمولا چرخ دنده بزرگتر در داخل روغن فرو میرود و روغن را به ســطوح دندانه ها مى رساند.

در بعضى موارد با استفاده از یک فواره روغن سطوح دندانه هاى چرخ دنده هاى محصور، روغن کاری یا روانکارى می شــوند. در مواقعى که فشار تماس خیلى زیاد است، از مواد روانکارى پرفشار استفاده می کنند. بدینوسیله از گسیختگی ماده روانکارى و در نتیجه از ایجاد تماس فلزى میان قطعات جلوگیرى به عمل می آید. سرعت محیطى یکى از مهمترین عاملهاى انتخاب نوع روغنکاری اســت.

البته عوامل دیگرى نظیر مقدار بار و صافى سطوح پهلوى دندانه ها نیز درانتخاب نوع و موادروغنکاری مؤثر هستند.در چرخ دنده هــاى مخروطــى و چرخ دنده هاى مارپیچى بــا محورهاى متنافر و چرخ حلــزون، علاوه بر روشهاى ذکر شــده در جدول، بهره گیری از سیســتم روانکارى پرفشار برترى خواهد داشت.

و اما بعد از کلی بررسی همونطور که گفتیم اصلی ترین مورد استفاده و کاربرد چرخ دنده ها در گیربکس های صنعتی هست؛

⚙️ کاربرد چرخ دنده ها

در حالت کلى بیشــتر دســتگاه هاى موجود در دنیا داراى چرخ دنده هستند، و به ویــژه در انواع گیربکس ها و گیربکس های صنعتی کاربرد فراوانی دارند. در شــکل 14ـ 8 چند نمونه از جعبه دنده ها را نشــان داده ایم تا روش به کارگیرى آنها را به وضوح مشــاهده کنیم.

انوع مختلف گیربکس

اکنون که با گیربکس صنعتی به شکل کامل و جامع آشنا شدید، شاید نیاز داشته باشید تا برای کسب و کار خود یکی از آن ها را تهیه کنید. در ادامه پر مصرف ترین گیربکس صنعتی های موجود در بازار آورده شده است که هر کدام برای کسب و کاری مناسب هستند. فرقی نمیکند که کسب و کار شما چیست، شاید کارخانه ای عظیم برای تولید داشته باشید و یا صاحب گاوداری متوسط باشید، ما برای شما بهترین گیربکس صنعتی را ارائه کرده ایم.

محصولات صنایع گیربکس پولادین پارت با بهترین مواد اولیه و بالاترین تکنولوژی روز دنیا تولید می شود. ماشین کاری قطعات تماما در کارخانه و تحت نظارت مهندسان توانمند ایرانی صورت گرفته تا در مورد ساخت قطعات داخلی گیربکس صنعتی وابستگی به خارج نداشته باشیم و به نوعی تحریم ها را بی اثر کنیم.

شاید دوست داشته باشید تا قبل از خرید گیربکس صنعتی از صنایع گیربکس پولادین پارت کاتالوگ محصولات ما را مشاهده کنید. برای مشاهده کاتالوگ محصولات بر روی لینک زیر بزنید :
کاتولوگ محصولات صنایع گیربکس پولادین پارت

پرفروش ترین گیربکس صنعتی پایه دار :

 • گیربکس zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت که توانایی 63 دور در دقیقه را دارد.

یکی از پرفروش ترین گیربکس صنعتی پایه دار بازار در حال حاضر گیربکس پایه دار zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت بوده که می تواند در هر دقیقه 63 دور بزند. می توان این گیربکس را برای راه اندازی نوار نقاله استفاده کرد، به دلیل توان بالایی که این دستگاه دارد قادر است تا کارهای سنگین را برای شما اجرایی کند، بدون اینکه فشاری روی موتور آن باشد.

اگر شما هم برای کسب و کار خود نیاز به توان بالا دارید، می توانید گیربکس پایه دار zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت را با گارانتی معتبر و خدمات پس فروش دائمی از صنایع گیربکس پولادین پارت سفارش دهید.

برای ثبت سفارش و همچنین دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره های زیر در تماس باشید :
021-33937630
021-33954017

 • گیربکس پایه دار zg2 شافت 32 با قدرت 1.5 کیلووات ساعت که توانایی 63 دور در دقیقه را دارد.

از دیگر گیربکس صنعتی پایه دار پرفروش بازار که بیشتر برای کارهای سبک قابل استفاده است، گیربکس پایه دار zg2 شافت 32 با قدرت 1.5 کیلووات ساعت  بوده که می تواند در گاوداری و مرغداری ها که کار نه چندان سنگینی دارند، استفاده شود. این گیربکس قادر است تا 63 دور در دقیقه بزند و قدرتی برابر با 1.5 کیووات بر ساعت را تولید نماید که برای کارهای سبک و نه چندان سنگین گیربکس مناسبی می باشد.

اگر شما نیز نیاز به یکی از این نوع گیربکس های پایه دار zg2 دارید می توانید با گارانتی 1 ساله و خدمات پس از فروش منحصر به فرد از صنایع گیربکس پولادین پارت خرید کنید.

برای ثبت سفارش و همچنین دریافت مشاوره رایگان به صورت حضوری می توانید به آدرس دفتر فروش مراجعه کنید :
🇮🇷 تهران، بهارستان، سعدی جنوبی، خوانساری، مجتمع تجاری سعدی

پرفروش ترین گیربکس صنعتی فلنج دار :

 • گیربکس فلنج دار ۱/۱ کیلووات شافت ۲۸ با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه
گیربکس صنعتی فلنجدار

گیربکس صنعتی فلنجدار تولیدی صنایع گیربکس پولادین پارت

 • فلنج دار ۰/۷۵ کیلووات شافت ۲۸ با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه
 • گیربکس ۱/۵کیلووات فلنج دار شافت 28 با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه

خرید گیربکس صنعتی

اگر شما نیز یکی از افرادی هستید که برای راه اندازی کسب و کار خود نیاز به گیربکس صنعتی یا هر نوع دیگری از گیربکس دارید اما نمی دانید که باید کدام یک از گیربکس های موجود در بازار را انتخاب کنید، ما در صنایع گیربکس پولادین پارت مشاورانی داریم که می توانند به صورت کاملا رایگان شما را برای خرید بهترین نوع گیربکس صنعتی که خروجی مناسب برای کسب و کار شما را داشته باشد، راهنمایی کنند.

فرقی نمی کند که کجای کشور عزیزمان ایران باشید، حتی اگر در دورترین نقطه یعنی سیستان بلوچستان یا بوشهر یا گیلان و یا حتی خارج از کشور باشید، فقط با یک تماس با شماره 02133937630 می توانید سفارش خود را ثبت و ما برای شما آن را در سریعترین زمان ممکن ارسال خواهیم کرد.

قیمت گیربکس صنعتی

ما در سایت خود قیمت روز انواع مختلف گیربکس صنعتی را برای مشتریان و همکاران عزیز قرار داده ایم که با مراجعه به صفحه مربوطه می توانند قیمت گیربکس صنعتی موردن ظر خود را پیدا کرده و در نهایت برای خرید با ما در تماس باشند.

10 نکته برای انتخاب موتور گیربکس صنعتی

راه های تماس با گروه صنایع گیربکس پولادین پارت  :

☎️ تلفن های تماس :
021-33937630
021-33954017

🗺️ مراجعه به صورت حضوری :
تهران، بهارستان، سعدی جنوبی، خوانساری، مجتمع تجاری سعدی

💬 پست الکترونیکی جهت ارسال ایمیل :
info@poupagearbox.com

شبکه های اجتماعی صنایع گیربکس پولادین پارت :

برای آگاهی از قیمت روز انواع مختلف گیربکس که توسط صنایع گیربکس پولادین پارت تولید می شود می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
💲 قیمت گیربکس صنعتی 💲

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *